Strona główna » News » Biuro rachunkowe a wpis do rejestru – nowe wymogi 2021

Biuro rachunkowe a wpis do rejestru – nowe wymogi 2021

Od 31 października 2021 roku zaczęły obowiązywać dwa rejestry w zakresie działalności regulowanej: rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów oraz rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych. Dla biur rachunkowych oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli będą one chciały, w ramach świadczonych przez siebie usług, tworzyć spółki w imieniu swoich Klientów lub udostępniać im adres, będą musiały uzyskać wpis do działalności regulowanej. W dzisiejszym wpisie omówimy szczegółowo zmiany, które weszły w życie wraz z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz odpowiemy na zasadnicze pytanie. Kiedy biuro rachunkowe będzie musiało uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej?

Zapraszamy do lektury.

Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów oraz rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych – terminy rejestracji

Faktem jest, że działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych są obecnie działalnością regulowaną. Dla przedsiębiorców oznacza to, że przed rozpoczęciem takiej działalności będą musieli uzyskać stosowne zezwolenie oraz wpis do odpowiedniego rejestru (jeśli tego typu działalność będą chcieli otworzyć po 31 października 2021 r.).

Co natomiast z przedsiębiorcami, którzy prowadzili tego rodzaju działalność w momencie nowelizacji przepisów?

Podmioty, które aktualnie prowadzą działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych powinny uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

Taki wniosek (w przypadku obu rodzajów działalności) należy kierować do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Co istotne, będzie można złożyć go wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP. Co jednocześnie z tym związane, w tym celu powinniśmy dysponować profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Na czym polega działalność na rzecz spółek lub trustów?

Przepisy prawa wskazują, że działalność na rzecz spółek lub trustów, podlegająca wpisowi do odpowiedniego rejestru, polega w szczególności na świadczeniu następujących usług:

 • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Mając na uwadze powyżej wymienione czynności, zaznaczyć należy, że to właśnie one w znacznej mierze będą skutkować tym, że biura rachunkowe będą musiały uzyskać odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej. Aby świadczyć tego rodzaju usługi, konieczny jest wpis.

Na czym polega działalność w zakresie walut wirtualnych?

Natomiast działalnością w zakresie walut wirtualnych można nazwać przede wszystkim działalność, która polega na:

 • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;
 • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi;
 • pośrednictwie w wymianach, o których mowa powyżej;
 • prowadzeniu rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Biuro rachunkowe a wpis do rejestru – nowe wymagania

Uzyskanie wpisu do rejestru będzie związane ze spełnieniem dwóch dodatkowych wymagań. Niekaralności oraz posiadania odpowiednich kwalifikacji związanych z prowadzoną działalnością regulowaną.

Zaznaczyć należy jednak, że wymóg niekaralności obejmuje jedynie wyszczególnione przez ustawę przestępstwa:

 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 • finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
 • przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przeciwko mieniu,
 • popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym,
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Wymóg posiadania oraz udokumentowania wiedzy lub doświadczenia związanego z prowadzoną działalnością regulowaną odnosi się natomiast do:

 • osób fizycznych prowadzących działalność regulowaną,
 • członków organów zarządzających,
 • osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności regulowanej,
 • beneficjentów rzeczywistych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych prowadzących działalność regulowaną, wspólników tych podmiotów, o ile wspólnikom tym powierzono prowadzenie spraw spółki lub są uprawnieni do jej reprezentacji.

Uwaga!

Dokumentem poświadczającym zdobytą wiedzę może być przykładowo: świadectwo ukończenia odpowiedniego szkolenia/kursu.

Biuro rachunkowe a wpis do rejestru. Podsumowanie

Podsumujmy zatem informacje o wpisie do rejestru. Aby biuro rachunkowe mogło świadczyć usługi z zakresu „działalności na rzecz spółek lub trustów”, musi uzyskać wpis do działalności regulowanej. Zatem przedsiębiorcy trudniący się tego rodzaju działalnością mają dostateczną ilość czasu na dostosowanie się do nowych regulacji. Na zakończenie warto zaznaczyć, aby nie odkładać tego obowiązku na ostatnią chwilę. Podmiotom, którym nie uda się uzyskać wymaganego wpisu do odpowiedniego rejestru, może grozić kara pieniężna do wysokości 100 tys. zł.